El sector es situa al nord-oest del nucli històric de Palamós, amb total colindància amb el sòl urbà del municipi, fent façana al carrer Santiago Bañeres i Goday, que conforma el límit sud, totalment urbanitzat, i a la prolongació del carrer Enric Winke, límit est, que enllaça amb l’anterior. Els límits nord i oest queden definits, respectivament, pel Sector de sòl urbanitzable delimitat “Sector Nord Pla de Santa Joan” al N., carrer i la Riera Aubi a ponent.

L’àmbit d’actuació, així definit, te una superfície aproximada de 16,27 Has

Dades numèriques

Sup. total del sector: 162.718,00 m²

Vialitat i aparcament: 31.323,00 m² (19%)               Sup. aprofitament Habitatge i terciari 57.001,00 m²                   

Sup. espais lliures 34.023,00 m² 20%                        Sup. aprofitament Hoteler 5.116,00 m²

Sup. equipaments 38.365,00 m² 23%                        Total superficie aprofitament: 62.117 m² (38%)

Sostre habitatge

Règim lliure 68.974,66 m²                                             Sostre comercial i terciari 15.096,18 m²
Protecció pública 29.831,16 m²                                   Sostre hoteler 8.000,00 m²
Total sostre habitatge: 98.805,82 m²

Total sostre 122.038,00 m²

Nombre d’habitatges

Règim lliure: 588 hab.                                                     Protecció pública: 258 hab.

Total habitatges previstos:846 hab

Playlist

1 Vídeos